ForsideOm osPersondata

Persondatapolitik for Todbjerg Busser

Todbjerg Busser behandler personoplysninger for relevante brugere, kunder, ansatte, leverandører og samarbejdspartnere mv. Vi værner om dine personoplysninger og følger den til enhver tid gældende lovgivning for at beskytte dig som privatperson. Todbjerg Busser og andre selskaber i Todbjerg-koncernen, se punkt 9. for tilhørende datter/moder selskaber, fungerer rent IT-mæssigt som én enhed og benævnes herefter samlet blot som TB.

Det er vores mål at opretholde et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger. TB anvender primært personoplysningerne til at administrere, udbyde, udvikle og opretholde ydelserne i form af diverse former personbefordring, behandle reservationer, optimere brugeroplevelsen i relation til ydelserne og individualisere vores kommunikation med dig. Læs venligst denne persondatapolitik nøje, så du får en forståelse for, hvordan og til hvilke formål vi behandler dine personoplysninger. Når du afgiver personoplysninger til os accepterer og samtykker du samtidigt til, at dine personoplysninger kan behandles i henhold til de bestemmelser i denne persondatapolitik og TB’s øvrige salgs- og leveringsbetingelser. Hvis et yderligere samtykke er påkrævet i henhold til lovgivningen, vil vi naturligvis anmode dig herom. For visse af vores ydelser kan gælde særlige vilkår og betingelser for behandling af personoplysninger, som du da skal godkende, når du benytter den enkelte ydelse. Ændringer af persondatapolitikken meddeles dig ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på de relevante sider på hjemmesiden for TB: www.todbjerg.dk – Vi anbefaler derfor, at du jævnligt gennemlæser disse.

1. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

TB indsamler og behandler dine personoplysninger i den udstrækning, det er tilladt ved lov. Indsamling og behandling kan finde sted ved regulært samarbejde med TB f.eks. når der foretages en reservation af bus. Vi anvender forskellige metoder til indsamling af personoplysninger, f.eks. mails, cookies, kundeundersøgelser, i visse tilfælde indsamler og importerer TB personoplysninger fra databaser hos og udenfor TB (f.eks. Facebook og Google). Behandling/arkivering af andre typer data kunne eksempelvis være persondata såsom ansøgninger, herunder uopfordrede, tilbud, klager, henvendelser vedr. samarbejdsforslag mv. I tilfælde hvor det er et lovkrav, at der indhentes samtykke til behandling af særlige typer af personoplysninger eller til en bestemt behandling heraf, indhentes samtykke fra dig, inden oplysningerne behandles.
Vi indsamler udelukkende personoplysninger, som er relevante for de formål omtalt i nærværende persondatapolitik. De indsamlede oplysninger omfatter f.eks. information som navn, adresse, betalinger, stilling, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse, faktureringsoplysninger, passagerlister, omfang af hjælpemidler eller anden relevant information der vedrører særlige forhold omkring befordringen, herunder information om rejsefæller, reservationspræferencer , kontaktperson i nødsituationer, særlige fødevarepræferencer samt passageroplysninger i henhold til samarbejde med hoteller, fly, færger og eksterne vognmænd samt anden information, du har oplyst i forbindelse med TB samarbejdet. Eksempler på personoplysninger indsamlet fra selskaber udenfor Todbjerg Gruppen kan f.eks. omfatte opdaterede kontakt- og adresseoplysninger. Hvis du tilføjer/oplyser personoplysninger om andre personer, er det dit ansvar at sikre, at TB kan behandle personoplysningerne i henhold til de gældende persondatavilkår.

2. GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

TB indsamler personoplysninger til forskellige formål. Den type samarbejde eller formen for kundeforhold du har med TB er afgørende for, hvilke personoplysninger vi indsamler, og hvorledes disse indsamles.
TG anvender personoplysninger til at:

  1. Administrere, udbyde, udvikle og opretholde løbende samarbejdsforhold
  2. Behandle dine reservationer og ordrer
  3. Kontakte dig, f.eks. pr. SMS, anden mobilapplikation eller e-mail, eller underrette dig om reservationsstatus eller andet i forbindelse med din reservation før, under og efter turen
  4. Diagnosticere fejl, optimere teknologi og kontakte dig i tilfælde af, at der opstår problemer med en reservation eller udførelse af opgave
  5. Analysere og forbedre kvaliteten og oplevelsen af samarbejdsforholdet,
  6. Individualisere vores kommunikation med dig vedrørende samarbejdsforholdet, f.eks. ved at oprette målrettede henvendelser til dig
  7. Analysere statistikker og brugeradfærd i forhold til vores samarbejde,
  8. Forbedre dine fordele og oplevelse af vores samarbejde på en måde, som vi mener, du vil værdsætte
  9. Fremme ydelser og produkter, direkte eller indirekte, herunder muligheden for adfærdsmarketing.

Du er altid berettiget til, uden vederlag, at anmode TB om ikke at anvende dine personoplysninger til marketingformål eller tilbagekalde dit samtykke hertil. Du kan udøve denne ret ved henvendelse til TB på den i pkt. 9. anførte adresse.

3. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

TB gemmer personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Personoplysninger kan overføres mellem Todbjerg-enheder med henblik på behandling til de i Persondatavilkårene anførte formål. TB bruger underleverandører, f.eks. til IT-løsninger, og opretholdelse af aftaler ved kapacitetsmæssige udfordringer på peak tidspunkter i forhold til belægningen, og personoplysninger kan overføres til sådanne underleverandører. Vores underleverandører behandler dine personoplysninger på vegne af TB og altid i henhold til vores anvisninger, og først efter der er indgået databehandlingsaftale i henhold til gældende lovgivning, således at vi sikrer et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger. Data kan blive gemt i op til fem år, men her understreges det samtidigt at hvis det findes relevant hænder det at data opbevares betydeligt længere. TB kan videregive personoplysninger til tredjeparter, f.eks. politiet eller anden offentlig myndighed, såfremt dette sker i forbindelse med efterforskning af en forbrydelse, eller hvis TB på anden vis er forpligtet til at videregive sådanne oplysninger i henhold til lovgivningen eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.
Generelt overfører TB ikke personoplysninger til lande udenfor EU og EØS, men hvis vi f.eks. har en underleverandør med hjemstedsadresse udenfor EU og EØS, eller hvis det er nødvendigt for os med henblik på at opfylde en kontraktretlig forpligtelse overfor dig, kan overførsel af personoplysninger til et land udenfor EU og EØS finde sted, også selvom beskyttelsesniveauet for personoplysninger i det pågældende land ikke er tilstrækkeligt ifølge Europa-Kommissionen. TB indgår aftaler om databehandling med disse underleverandører i overensstemmelse med EU/EØS-reglerne for at sikre dine personoplysninger et højt beskyttelsesniveau i sådanne situationer. Aftalerne om databehandling regulerer underleverandørernes behandling af personoplysninger og overførsel af personoplysninger, hvis relevant, i henhold til de gældende EU/EØS-regler om databeskyttelse. Vilkårene og betingelserne i disse aftaler opfylder Europa-Kommissionens og den gældende databeskyttelseslovgivnings krav.

4. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Todbjerg Busser har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod f.eks. tab, manipulering eller uvedkommende adgang. Vi tilpasser vores sikkerhedsforanstaltninger, så de opfylder den løbende teknologiske udvikling.
Todbjerg Busser sletter personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det betyder f.eks., at Todbjerg Busser sletter eller anonymiserer personoplysninger, når der ikke længere er et formål med at behandle de pågældende personoplysninger. Vores formål med at behandle dine personoplysninger er beskrevet i pkt. 2 ovenfor.

5. ANDRE WEBSITES/APPLIKATIONER

Ydelserne kan indeholde links til websites og/eller andre applikationer, der ikke er under Todbjergs kontrol. Todbjerg Busser er ikke ansvarlig for indhold på applikationer og websites, til hvilke der linkes, eller for den behandling af personoplysninger, der kan finde sted af ejeren eller operatøren af websites, til hvilke der linkes.

6. ÆNDRING/SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER

Todbjerg Busser sikrer, at øvrige Todbjerg-selskaber modtager klare retningslinjer vedrørende behandlingen af personoplysninger. Hvis der sker ændringer i dine personoplysninger, beder vi dig venligst sende en besked til Todbjerg herom til den i pkt. 9 anførte adresse. TB er ikke ansvarlig for problemer, der måtte opstå, fordi data er forældede eller unøjagtige, hvis du ikke har underrettet os om sådanne ændringer. TB vil på din anmodning, eller såfremt TG bliver opmærksom herpå, ændre eller slette ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger. Samarbejdspartnere, ydelsesmodtagere mv. er også berettiget til vederlagsfrit at modtage information omhandlende de personoplysninger om dig, som vi behandler. Anmodninger om sådanne data skal fremsendes skriftligt til TB, se yderligere i pkt. 9. Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse (den adresse du bruger i forhold til TB) samt dit eventuelle kundenummer. Oplysninger vedr. arkiveret data sendes til din registrerede adresse i løbet af en til to måneder efter, TB har modtaget og registreret din anmodning. Hyppigheden af hvor ofte du er berettiget til at modtage sådanne data kan variere, afhængigt af hvor du er bosiddende. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling (dog ikke med tilbagevirkende kraft) af dine personoplysninger ved at kontakte Todbjerg på den i pkt. 9 anførte adresse. TB vil herefter blokere sådanne oplysninger fra videre behandling. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dette dog ikke få indflydelse på databehandling, som TB er berettiget til at foretage uden dit samtykke (f.eks. gennemførelse af reservationer foretaget af dig), men det kan dog resultere i en forringelse af kvaliteten eller medføre, at TB ikke længere kan levere ydelserne tilfredsstillende.

7. COOKIES

TB kan i visse tilfælde anvende cookies i forbindelse med digitale ydelser.

8. OVERDRAGELSE

Hvis vi gennemfører helt eller delvist salg, omstrukturering eller anden overdragelse af vores virksomhed, vil dine personoplysninger blive overført i forbindelse hermed.

9. KONTAKT/KLAGE

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til TB’s behandling af personoplysninger og overholdelse af persondatavilkårene eller af den gældende lovgivning om persondatabeskyttelse, eller ønsker urigtige oplysninger berigtiget kan du henvende dig ved at sende et brev til Todbjerg Busser A/S, Sintrupvej 21, 8220 Brabrand, Att. Todbjerg – kontrakt og data afdelingen. Henvendelser skal for at blive behandlet udformes efter reglerne i punkt 6. Ændring, sletning og gennemgang af dine personoplysninger. TB vil hermed om nødvendigt sørge for, at din besked videresendes og besvares af det relevante selskab fra Todbjerg koncernen. Det skal lovpligtigt oplyses at der forefindes yderligere klagemulighed ved at skrive til Datatilsynet.

10. TODBJERG KONCERNEN

For nuværende består Todbjerg koncernen, udover et par mindre relevante selskaber, af nedenstående
Todbjerg Busser A/S: Sintrupvej 21, 8220 Brabrand, Danmark, cvr. 87767116
Todbjerg Ciy A/S: Sintrupvej 21, 8220 Brabrand, Danmark, cvr. 20153709
Todbjerg Holding ApS: Sintrupvej 21, 8220 Brabrand, Danmark, cvr. 78199512
Todbjerg Busservice ApS: Sintrupvej 21, 8220 Brabrand, Danmark, cvr. 17630938
Todbjerg ApS: Sintrupvej 21, 8220 Brabrand, Danmark, cvr. 35392262